ANBI Publicatie Parochie

onbekend

De Rooms Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI-en andere katholieke instellingen . 

ANBI voordelen

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën van veel parochies en PCI-en onder druk staan, van groot belang. Om gebruik te mogen maken van de voordelen van de ANBI regeling geldt onder andere een publicatieplicht.

Publicatieplicht

Uiterlijk per 1januari 2016 moet iedere parochie en iedere PCI aan de publicatieplicht voldoen. Deze publicatieplicht houdt in dat op een website een aantal gegevens dient te worden gepubliceerd, zodat geïnteresseerden dit eenvoudig kunnen raadplegen.

Klik hier voor de brief van het Bisdom over de ANBI.

ANBI gegevens Parochie H. Maria Sterre der Zee in Den Helder

A. Algemene gegevens 

Naam: Parochie H. Maria Sterre der Zee
Website: www.mariasterrederzee-denhelder.nl
Email: rk.denhelder@wolmail.nl
Telefoonnummer: 0223-612550
RSIN/Fiscaal nummer: 805877241
Nummer Kamer van Koophandel   75031914
Bezoekadres en Postadres:  Kerkgracht 55
Postcode: 1782 GK
Plaats: DEN HELDER

De Parochie H. Maria Sterre der Zee is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het bisdom Bisdom Haarlem-Amsterdam.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie H. Maria Sterre der Zee.

B. Samenstelling bestuur

De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de RK Kerk in Nederland (zie onderstaande link). Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en hoe zij met elkaar samenwerken.

Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) en 5 bestuursleden, waaronder een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Algemeen Reglement bestuur parochie

C. Doelstelling/visie

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.

De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van het bisdom Bisdom Haarlem-Amsterdam is te vinden op http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl.

Het beleidsplan van de Parochie H. Maria Sterre der Zee is te vinden op

E. Beloningsbeleid

De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in de diocesane regelingen.

F. Verslag Activiteiten

De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en onderhoud van het kerkgebouw.

Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere plaatselijke activiteiten.

Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website .

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting en balans

De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Baten en Lasten parochie

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018 boekjaar2017
LASTEN
Persoonskosten 35254,18 36557,54
Kosten onroerend goed:
– kerkelijke gebouwen 21380 20638,83
– overige kerkelijke onroerende goederen met bijzondere bestemming 11805,83 12600,79
– beleggingen 2135,12 2102,29
Rente en lasten van schulden en fundaties 0 0
Kosten eredienst 5707,5 4404,83
Kosten pastoraal -2510,07 -4514,33
Verplichte en vrijwillige bijdragen 21656,7 22339,82
Beheerskosten 5340,24 5211,07
Incidentele lasten 0 0
100769,5 99340,84
Voordelig saldo 10295,48 5210,05
Totaal 111064,98 104550,89
BATEN
Bijdragen parochianen 101852,48 95098,15
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 9212,5 9452,74
Funktionele inkomsten 0 0
Incidentele baten 0 0
111064,98 104550,89
Nadelig saldo 0 0
Totaal 111064,98 104550,89
Balans per  31-12-2018 31-12-2017
ACTIVA
Kerkelijke goederen 1,36 1,36
Beleggingen 316733,53 309122,01
Vorderingen op korte termijn 24225,47 21296,86
Geldmiddelen 23890,5 12975,61
364850,86 343395,84
PASSIVA
Vermogen * 130393,45 -148115,51
Voorzieningen en fondsen 2725,5 262368,77
Schulden op lange termijn 225000 225000
Schulden op korte termijn 6731,91 4142,58
364850,86 343395,84

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van beloningen voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.