Kerken Open

De kerken in onze regio zijn open voor bijvoorbeeld een persoonlijk gebed, het opsteken van een kaarsje:

  • Den Helder: dinsdag en donderdag van 9.00 – 10.30 uur (tevens Eucharistische aanbidding)
  • ’t Zand: elke dag van 13.00 – 17.00 uur
  • Breezand: elke dag van 8.00 – 17.00 uur
  • Anna Paulowna: maandag van 10.00 – 11.00 uur
  • Texel (Den Burg): elke dag van 9.00 – 17.00 uur.

Omroep KRO-NCRV heeft het ini­tia­tief genomen om mensen tele­fo­nisch met elkaar in contact te brengen, zie website KRO-NCRV.

Omroep MAX en de Luisterlijn hebben de handen ineengeslagen om aandacht te vragen voor eenzaamheid, angst en zorgen door de Coronamaatregelen.

Deze Luisterlijn is anoniem te bereiken via 0900 0767 (lokaal tarief). 

Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren

In reactie op de aan­ge­scherpte maat­regelen van de over­heid tegen de ver­sprei­ding van het corona­vi­rus op 23 maart, hebben de Neder­landse bis­schop­pen aanvullende maat­regelen getroffen. Alle publieke liturgie­vie­ringen, ook die in kleine kring door de week, wor­den voor de gehele Paas­tijd tot en met Pink­ste­ren (op 31 mei) afge­last.

De over­heid heeft alle bij­een­komsten verbo­den tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder wer­den door de bis­schop­pen al alle publieke vie­rin­gen op zater­dag en zon­dag afge­last, nu zijn dus ook de publieke vie­rin­gen door de week afge­last. Lees bericht verder op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Bemoedigend woord van pastoor Ivan

Beste broeders en zusters,

Wij leven in een moeilijke en donkere periode. Wij zien misschien alleen de schaduw van iets dat zo klein en kwaadaardig is, iets wat buiten onze macht ligt. Ik moet zelf denken aan de kleine slangen in de woestijn, toen Mozes met het volk in de woestijn verbleef. Iets zo kleins kan tot de dood leiden, de slang van het Corona-virus.

Door dit virus zijn we in ons land en in de hele wereld alert geworden. Er wordt heel veel gesproken over de zorg, gezondheid, economie en het werk. Op alle fronten worden maatregelen genomen, ook in onze kerk. Lees verder

Gebeden voor geestelijke Communie

“Er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbid­den in geest en waar­heid” (Joh 4:23)

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op gees­te­lij­ke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds geko­men waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den.

Ofwel:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

(bron: Katho­liek Gebe­den­boek. De gebeds­schat van de kerk der eeuwen en de vernieuwde liturgie volgens Vaticanum II. Brugge: Tabor, 1986, pp. 935-937

Alle kerkelijke Corona-updates

Op zijn website Arsacal heeft Mgr. Dr. J. Hendriks (hulpbisschop-coadjutor Bisdom Haarlem-Amsterdam) alle kerkelijke Corona-maatregelen op een rijtje gezet. Hier kunt u niet alleen lezen wat er op dit moment niet kan, maar ook wat er nu wel mogelijk is. Lees het hele bericht op zijn website.

Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen

Met grote pijn in het hart kon­digen de Neder­landse bis­schop­pen aan dat de publieke li­tur­gische vie­rin­gen met Palm­zon­dag, de andere dagen in de Goede Week (het Paas­tri­duüm) en met Pasen dit jaar wor­den afge­last.

Alle maat­regelen die de bis­schop­pen in Neder­land eerder in verband met het corona­vi­rus hebben af­ge­kon­digd op 28 fe­bru­ari en 13 maart, wor­den nu verlengd tot en met maan­dag 13 april (Tweede Paas­dag). Lees het hele bericht op de website van het Bisdom Haarlem.