Corona

30 plaatsen maximaal in de kerk

30 Plaatsen maximaal in alle kerken..

De nieuwe regels rond het Corona-virus maken dat we met ingang van het weekeinde van 17-18 oktober nog maar 30 kerkgangers per viering kunnen ontvangen. Dit geldt voor álle kerken. In onze parochie dus de Willibrordkerk én de Petrus en Pauluskerk.

Om teleurstelling te voorkomen, is het dus de komende weken echt noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor de viering. Zijn er méér dan 30 aanmeldingen geregistreerd, komt u op de wachtlijst.

Op het laatste moment aanmelden ‘aan de kerkdeur’ is daarom sterk af te raden:

  • hebben we het maximum bereikt, dan kunnen we u helaas niet toelaten….
  • U begrijpt dat we dat heel erg vervelend zouden vinden.
  • Het druist tegen al onze gevoelens van gastvrijheid in…
  • Maar u begrijpt óók dat we niet anders kunnen in deze tijden. 

Aanmelden kan VANAF DONDERDAG 10 UUR,  zowel via deze WEBSITE (zie rode knop (MEEvieren.nl) op website) als per TELEFOON (0223 – 612550)

OVERLEG KERKEN en MINISTER

Op dit moment zijn er nog nadere gesprekken gaande tussen de kerken en minister Grapperhaus. Er is een kleine kans dat er voor grote kerkgebouwen zoals de PP, een hoger aantal plaatsen toelaatbaar wordt.

Zodra daarover duidelijkheid is, vindt u de juiste informatie op deze website.

Juist in het geval van een ruimer aantal toegestane personen, is het van belang dat u zich op de site of telefonisch aanmeldt. 

Want:  staat u op de wachtlijst en mogen er meer mensen de kerk in, dan krijgt u automatisch bericht dat u tóch naar de kerk kunt. 

ANDERE VIERINGEN

Niet alléén op zondag kunt u naar de kerk.

Ook buiten de zondagse liturgie kunnen we als gemeenschap bijeenkomen rond de Heer.

  • Dinsdagochtend is er om 9.15 uur een Eucharistieviering in de PP-kerk.

U kunt zich hiervoor ook aanmelden.

Aansluitend is er uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament, tot 10.30 uur, maar u bent uiteraard ook vrij om na de Eucharistie te vertrekken.

  • Donderdagochtend is er van 9.15 – 10.30 uur uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament.

Hiervoor is geen aanmelding nodig. 

TEN SLOTTE

Wij wensen u Gods zegen en heel veel sterkte in de komende tijden.
Wij hopen en bidden dat het virus spoedig weer dusdanig onder controle is, dat weer terug kunnen naar een normale situatie.

Wees voorzichtig, en probeer op ándere manieren dan met fysieke ontmoeting met elkaar contact te houden.

En: blijf geloven in een betere toekomst.
Ons gebed, Gods hulp én ons eigen, verstandige handelen naar de regels, zullen uiteindelijk voor een oplossing zorgen!

Met een hartelijke groet,
Uw pastores, bestuur en medewerkers

Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren

In reactie op de aan­ge­scherpte maat­regelen van de over­heid tegen de ver­sprei­ding van het corona­vi­rus op 23 maart, hebben de Neder­landse bis­schop­pen aanvullende maat­regelen getroffen. Alle publieke liturgie­vie­ringen, ook die in kleine kring door de week, wor­den voor de gehele Paas­tijd tot en met Pink­ste­ren (op 31 mei) afge­last.

De over­heid heeft alle bij­een­komsten verbo­den tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder wer­den door de bis­schop­pen al alle publieke vie­rin­gen op zater­dag en zon­dag afge­last, nu zijn dus ook de publieke vie­rin­gen door de week afge­last. Lees bericht verder op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Bemoedigend woord van pastoor Ivan

Beste broeders en zusters,

Wij leven in een moeilijke en donkere periode. Wij zien misschien alleen de schaduw van iets dat zo klein en kwaadaardig is, iets wat buiten onze macht ligt. Ik moet zelf denken aan de kleine slangen in de woestijn, toen Mozes met het volk in de woestijn verbleef. Iets zo kleins kan tot de dood leiden, de slang van het Corona-virus.

Door dit virus zijn we in ons land en in de hele wereld alert geworden. Er wordt heel veel gesproken over de zorg, gezondheid, economie en het werk. Op alle fronten worden maatregelen genomen, ook in onze kerk. Lees verder

Alle kerkelijke Corona-updates

Op zijn website Arsacal heeft Mgr. Dr. J. Hendriks (hulpbisschop-coadjutor Bisdom Haarlem-Amsterdam) alle kerkelijke Corona-maatregelen op een rijtje gezet. Hier kunt u niet alleen lezen wat er op dit moment niet kan, maar ook wat er nu wel mogelijk is. Lees het hele bericht op zijn website.

Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen

Met grote pijn in het hart kon­digen de Neder­landse bis­schop­pen aan dat de publieke li­tur­gische vie­rin­gen met Palm­zon­dag, de andere dagen in de Goede Week (het Paas­tri­duüm) en met Pasen dit jaar wor­den afge­last.

Alle maat­regelen die de bis­schop­pen in Neder­land eerder in verband met het corona­vi­rus hebben af­ge­kon­digd op 28 fe­bru­ari en 13 maart, wor­den nu verlengd tot en met maan­dag 13 april (Tweede Paas­dag). Lees het hele bericht op de website van het Bisdom Haarlem.

COVID-19: Maatregelen rond kerkelijke uitvaarten

Het Corona-virus (COVID-19) heeft ook gevolgen voor de kerkelijke uitvaart.
De bisschoppen bepalen in aansluiting bij het advies van de uitvaartbranche op 16 maart jl. dat kerkelijke uitvaarten ‘in kleine kring en sober’ moeten zijn. Dat betekent dat dringend wordt geadviseerd liturgische plechtigheden in kerken, crematoria en begraafplaatsen alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de partner en de partner van de kinderen). Voor rouwbezoek en condoleances geldt hetzelfde advies.

Tevens wordt geadviseerd om uitvaarten telefonisch te bespreken en gemaakte afspraken per e-mail te bevestigen.

Dit betekent dat de liturgie vanaf nu een kort moment van bezinning en gebed is, mogelijk in de kerk maar wellicht ook alleen nog direct voorafgaand aan de teraardebestelling of de crematie. Viering van de H. Eucharistie of communie-uitreiken is niet mogelijk, bij voorkeur duurt de viering niet langer dan 20 minuten. Er zal geen zang of muziek zijn.

Wanneer de situatie weer genormaliseerd is kan eventueel een volwaardige herdenkingsdienst voor de overledene gehouden worden.

Bidden met Onze Lieve Vrouw ter Nood | Noveen in tijden van het Coronavirus

Vanouds wordt in nood Maria in Heiloo aan­ge­roe­pen: een schipper die behou­den thuiskwam na in een hevige storm Maria te hebben aan­ge­roe­pen en een kapel te hebben beloofd, staat volgens de overleve­ring aan de oorsprong van de bede­vaart­plaats; een gedicht uit het begin van de 17e eeuw getuigt er al van dat vele zieken en kwets­ba­ren bij Onze Lieve Vrouw ter Nood bescher­ming en gene­zing von­den; ten tijde van de veepest werd de voor­spraak van Maria ter Nood inge­roe­pen en het vee met water uit de bron be­spren­keld. Ook in tij­den van het Corona-virus zullen we een noveen hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood. We nodigen ie­der­een uit om mee te doen. Lees het bericht verder op de website van Mgr. J. Hendriks.

De teksten en gebeden van het Noveengebed kunnen hier gedownload en geprint worden:

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus | bericht 13 maart 2020

In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen wor­den tot nader order (aangepast 17-3-2020, red.) afge­last. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

De bis­schop­pen begrijpen dat het feit dat de zon­dags­vie­ringen niet door kunnen gaan voor vele pa­ro­chi­anen een moei­lijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de moge­lijk­heid van de (eucha­ris­tie)vie­ring door de week in doorgaans kleine groepen, de gees­te­lij­ke communie: ‘door het verlangen om Christus te ont­van­gen, schenkt Hij ons ook door deze ‘gees­te­lij­ke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bis­schop­pen om kerken waar moge­lijk open te stellen en zo mensen de gelegen­heid te bie­den voor per­soon­lijk gebed. Lees het bericht verder op de website van het Bisdom.