Corona

Geen vieringen met Pinksteren en in juni

  • Met Pinksteren én in de hele maand juni zijn er in het weekeinde géén vieringen
  • Dinsdag en donderdag 2 en 4 juni is de kerk  van 9-10.30u open voor stil gebed en aanbidding van het H. Sacrament 
  • Dinsdag 9, 16, 23 en 30 juni is er om 9.15u een eucharistieviering met aansluitend aanbidding van het H. Sacrament (telefonisch aanmelden verplicht; zie bijlagen)

Lees meer in deze documenten:

Protocol voor publieke vieringen vanaf 1 juni

Na een intensieve periode van voor­be­rei­ding door de Per­ma­nente Raad en in goede afstem­ming met de andere leden van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, hebben de bis­schop­pen van­mid­dag (woens­dag 20 mei 2020) ge­za­men­lijk bij­gaande richt­lij­nen (Protocol) vast­ge­steld ten behoeve van de publieke vie­rin­gen in de kerken en in­stel­lingen in de bis­dom­men van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie. Lees het bericht verder op de website van het Bisdom. (Tip: onderaan het bericht op de website van het Bisdom staan de diverse Protocollen Kerkelijk Leven op Anderhalve Meter voor de doelgroepen gelovigen, bedienaren en gebouwen).

Help Seelan!

Kerken Open

De kerken in onze regio zijn open voor bijvoorbeeld een persoonlijk gebed, het opsteken van een kaarsje:

  • Den Helder: dinsdag en donderdag van 9.00 – 10.30 uur (tevens Eucharistische aanbidding)
  • ’t Zand: elke dag van 13.00 – 17.00 uur
  • Breezand: elke dag van 8.00 – 17.00 uur
  • Anna Paulowna: maandag van 10.00 – 11.00 uur
  • Texel (Den Burg): elke dag van 9.00 – 17.00 uur.

Omroep KRO-NCRV heeft het ini­tia­tief genomen om mensen tele­fo­nisch met elkaar in contact te brengen, zie website KRO-NCRV.

Omroep MAX en de Luisterlijn hebben de handen ineengeslagen om aandacht te vragen voor eenzaamheid, angst en zorgen door de Coronamaatregelen.

Deze Luisterlijn is anoniem te bereiken via 0900 0767 (lokaal tarief). 

Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren

In reactie op de aan­ge­scherpte maat­regelen van de over­heid tegen de ver­sprei­ding van het corona­vi­rus op 23 maart, hebben de Neder­landse bis­schop­pen aanvullende maat­regelen getroffen. Alle publieke liturgie­vie­ringen, ook die in kleine kring door de week, wor­den voor de gehele Paas­tijd tot en met Pink­ste­ren (op 31 mei) afge­last.

De over­heid heeft alle bij­een­komsten verbo­den tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder wer­den door de bis­schop­pen al alle publieke vie­rin­gen op zater­dag en zon­dag afge­last, nu zijn dus ook de publieke vie­rin­gen door de week afge­last. Lees bericht verder op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Bemoedigend woord van pastoor Ivan

Beste broeders en zusters,

Wij leven in een moeilijke en donkere periode. Wij zien misschien alleen de schaduw van iets dat zo klein en kwaadaardig is, iets wat buiten onze macht ligt. Ik moet zelf denken aan de kleine slangen in de woestijn, toen Mozes met het volk in de woestijn verbleef. Iets zo kleins kan tot de dood leiden, de slang van het Corona-virus.

Door dit virus zijn we in ons land en in de hele wereld alert geworden. Er wordt heel veel gesproken over de zorg, gezondheid, economie en het werk. Op alle fronten worden maatregelen genomen, ook in onze kerk. Lees verder

Alle kerkelijke Corona-updates

Op zijn website Arsacal heeft Mgr. Dr. J. Hendriks (hulpbisschop-coadjutor Bisdom Haarlem-Amsterdam) alle kerkelijke Corona-maatregelen op een rijtje gezet. Hier kunt u niet alleen lezen wat er op dit moment niet kan, maar ook wat er nu wel mogelijk is. Lees het hele bericht op zijn website.

Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen

Met grote pijn in het hart kon­digen de Neder­landse bis­schop­pen aan dat de publieke li­tur­gische vie­rin­gen met Palm­zon­dag, de andere dagen in de Goede Week (het Paas­tri­duüm) en met Pasen dit jaar wor­den afge­last.

Alle maat­regelen die de bis­schop­pen in Neder­land eerder in verband met het corona­vi­rus hebben af­ge­kon­digd op 28 fe­bru­ari en 13 maart, wor­den nu verlengd tot en met maan­dag 13 april (Tweede Paas­dag). Lees het hele bericht op de website van het Bisdom Haarlem.

COVID-19: Maatregelen rond kerkelijke uitvaarten

Het Corona-virus (COVID-19) heeft ook gevolgen voor de kerkelijke uitvaart.
De bisschoppen bepalen in aansluiting bij het advies van de uitvaartbranche op 16 maart jl. dat kerkelijke uitvaarten ‘in kleine kring en sober’ moeten zijn. Dat betekent dat dringend wordt geadviseerd liturgische plechtigheden in kerken, crematoria en begraafplaatsen alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de partner en de partner van de kinderen). Voor rouwbezoek en condoleances geldt hetzelfde advies.

Tevens wordt geadviseerd om uitvaarten telefonisch te bespreken en gemaakte afspraken per e-mail te bevestigen.

Dit betekent dat de liturgie vanaf nu een kort moment van bezinning en gebed is, mogelijk in de kerk maar wellicht ook alleen nog direct voorafgaand aan de teraardebestelling of de crematie. Viering van de H. Eucharistie of communie-uitreiken is niet mogelijk, bij voorkeur duurt de viering niet langer dan 20 minuten. Er zal geen zang of muziek zijn.

Wanneer de situatie weer genormaliseerd is kan eventueel een volwaardige herdenkingsdienst voor de overledene gehouden worden.

Bidden met Onze Lieve Vrouw ter Nood | Noveen in tijden van het Coronavirus

Vanouds wordt in nood Maria in Heiloo aan­ge­roe­pen: een schipper die behou­den thuiskwam na in een hevige storm Maria te hebben aan­ge­roe­pen en een kapel te hebben beloofd, staat volgens de overleve­ring aan de oorsprong van de bede­vaart­plaats; een gedicht uit het begin van de 17e eeuw getuigt er al van dat vele zieken en kwets­ba­ren bij Onze Lieve Vrouw ter Nood bescher­ming en gene­zing von­den; ten tijde van de veepest werd de voor­spraak van Maria ter Nood inge­roe­pen en het vee met water uit de bron be­spren­keld. Ook in tij­den van het Corona-virus zullen we een noveen hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood. We nodigen ie­der­een uit om mee te doen. Lees het bericht verder op de website van Mgr. J. Hendriks.

De teksten en gebeden van het Noveengebed kunnen hier gedownload en geprint worden:

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus | bericht 13 maart 2020

In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen wor­den tot nader order (aangepast 17-3-2020, red.) afge­last. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

De bis­schop­pen begrijpen dat het feit dat de zon­dags­vie­ringen niet door kunnen gaan voor vele pa­ro­chi­anen een moei­lijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de moge­lijk­heid van de (eucha­ris­tie)vie­ring door de week in doorgaans kleine groepen, de gees­te­lij­ke communie: ‘door het verlangen om Christus te ont­van­gen, schenkt Hij ons ook door deze ‘gees­te­lij­ke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bis­schop­pen om kerken waar moge­lijk open te stellen en zo mensen de gelegen­heid te bie­den voor per­soon­lijk gebed. Lees het bericht verder op de website van het Bisdom.