Lezingen 7 juni 2020 (Feest van de H. Drie-eenheid)

Gesprek tussen Jezus en Nicodemus – Lees de meditatie die hoort bij het Evangelie en deze afbeelding.

“Zo zeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.”

Vanwege de maatregelen m.b.t. corona zijn er geen vieringen in de kerken. U kunt niet naar de kerk, maar wij willen op deze zondag toch het woord van God bij u te brengen.  Lezingen 7 juni 2020 in PDF-formaat.

eerste lezing (Ex. 34,4b-6.8-9)

Uit het boek Exodus.

In die dagen besteeg Mozes ‘s morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer hem bevolen had.

De twee stenen platen nam hij mee.

De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Heer uit.

De Heer ging hem voorbij en riep:

“De Heer! De Heer is een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw.”

Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer.

Toen sprak hij:

“Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit.”

Woord van de Heer.

Wij danken God.

tweede lezing (2 Kor. 13,11-13)

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.

Broeders en zusters,

laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter harte, weest eensgezind, bewaart de vrede, en de God van liefde en vrede zal met u zijn.

Groet elkander met de heilige kus.

U groeten al de heiligen.

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. Amen.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

evangelie (Joh. 3,16-18)

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus:

“Zo zeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen,  maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.

Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.”

Woord van de Heer.

Wij danken God.

Reacties zijn gesloten.