Lezingen Hemelvaartsdag

“Jezus trad nader en sprak tot hen:

“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.

Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen

en doopt hen

in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest

en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.”

Vanwege de maatregelen m.b.t. corona zijn er geen vieringen in de kerken. U kunt niet naar de kerk, maar wij willen op deze zondag toch het woord van God bij u te brengen.  Lezingen Hemelvaart van de Heer in PDF-formaat.

Eerste lezing (Hand. 1, 1-11)

Ten aanschouwen van hen werd de Heer omhooggeheven.

Uit de Handelingen der Apostelen.

Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven

over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag,

waarop Hij zijn opdracht gaf aan de Apostelen,

die Hij door de heilige Geest had uitgekozen,

en waarop Hij ten hemel werd opgenomen.

Na zijn sterven, toonde Hij hun met vele bewijzen

dat Hij in leven was.

Hij verscheen hun gedurende veertig dagen

en sprak met hen over het Rijk Gods.

Terwijl Hij met hen at,

beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten,

maar de belofte van de Vader af te wachten

die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt:

“Johannes doopte met water,

maar gij zult over enkele dagen

gedoopt worden met de heilige Geest.”

Terwijl zij eens bijeengekomen waren,

stelden zij Hem de vraag:

“Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?”

Maar Hij gaf hun ten antwoord:

“Het komt u niet toe dag en uur te kennen,

die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld.

Maar gij zult kracht ontvangen

van de heilige Geest, die over u komt,

om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem,

in geheel Judea en Samaria

en tot het einde der aarde.”

Na deze woorden

werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven

en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden,

stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden:

“Mannen van Galilea,

wat staat ge naar de hemel te kijken?

Deze Jezus,

die van u is weggenomen naar de hemel,

zal op dezelfde wijze wederkeren

als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Woord van de Heer.

Wij danken God.

Tweede lezing (Ef. 1, 17-23)

God zette Hem aan zijn rechterhand in de hemelen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efese.

Broeders en zusters,

ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus,

de Vader der heerlijkheid,

u de Geest te geven van wijsheid en openbaring

om Hem waarachtig te kennen.

Moge Hij uw innerlijk oog verlichten

om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,

hoe rijk

de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen

en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven.

Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus,

toen Hij Hem opwekte uit de dood

en zette aan zijn rechterhand in de hemelen,

hoog boven alle heerschappijen,

machten, krachten en hoogheden

en boven elke naam, die genoemd wordt,

niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd.

Alles heeft God onder zijn voeten gelegd,

en Hemzelf, verheven boven alles,

heeft Hij als Hoofd gegeven aan de Kerk,

die zijn lichaam is,

de volheid van Hem, die het al in alles vervult.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

Evangelie (Mt. 28, 16-20)

Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

Lof zij U, Christus.

 

In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea,

naar de berg, die Jezus hun aangewezen had.

Toen zij Hem zagen,

wierpen zij zich in aanbidding neer;

sommigen echter twijfelden.

Jezus trad nader en sprak tot hen:

“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.

Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen

en doopt hen

in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest

en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.

Ziet, Ik ben met u

alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Woord van de Heer.

Wij danken God.

Reacties zijn gesloten.