Lezingen Paaswake 11 april

Vanwege de maatregelen m.b.t. corona zijn er geen vieringen in de kerken. U kunt niet naar de kerk, maar wij willen op Stille Zaterdag toch het woord van God bij u te brengen. Onder de headers vindt u de lezingen van de Paaswake. Lezing van de Paaswake in PDF-formaat. Te gebruiken bij de livestream van de Paaswake. Wordt verwacht om 19.00.
Eerste lezing

uit Genesis, het Boek van de Schepping

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

God sprak:

“Nu gaan wij de mens maken,

als beeld van ons,

op ons gelijkend;

hij zal heersen over de vissen van de zee,

de vogels van de lucht,

over de tamme dieren, over alle wilde beesten

en over al het gedierte dat over de grond kruipt.”

En God schiep de mens als zijn beeld;

als het beeld van God schiep Hij hem;

man en vrouw schiep Hij hen.

God zegende hen en God sprak tot hen:

“Wees vruchtbaar en word talrijk;

bevolk de aarde en onderwerp haar;

heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht

en over al het gedierte dat over de grond kruipt.”

En God sprak:

“Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen

op de hele aardbodem aan u

en alle bomen met zaaddragende vruchten;

zij zullen u tot voedsel dienen.

Maar aan alle wilde beesten,

aan alle vogels van de lucht

en aan alles wat over de grond kruipt,

aan al wat dierlijk leven heeft,

geef Ik het groene gras als voedsel.”

Zo gebeurde het.

God bezag alles wat hij gemaakt had

en hij zag dat het heel goed was.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

Tweede lezing

uit Exodus, het Boek van de Uittocht

God bevrijdt zijn volk en leidt het naar het Beloofde Land.

In die dagen sprak de Heer tot Mozes:

“Wat roept gij Mij toch.

Beveel de Israëlieten verder te trekken.

Gij zelf moet uw hand opheffen,

uw staf uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten.

Dan kunnen de Israëlieten

over de droge bodem door de zee trekken.

Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken,

zodat zij hen achterna gaan.

En dan zal Ik mij verheerlijken ten koste van Farao

en heel zijn legermacht,

zijn wagens en zijn wagenmenners.

De Egyptenaren zullen weten dat Ik de Heer ben,

als Ik mij verheerlijk ten koste van Farao,

zijn wagens en zijn wagenmenners.”

De engel van God

die aan de spits van het leger der Israëlieten ging,

veranderde van plaats en stelde zich achter hen op,

tussen het leger van de Egyptenaren

en het leger van de Israëlieten.

De wolk bleef die nacht donker,

zodat het heel die nacht niet tot een treffen kwam.

Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee

en de Heer deed die hele nacht

door een sterke oostenwind de zee terugwijken.

Hij maakte van de zee droog land

en de wateren spleten vaneen.

Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door,

terwijl de wateren links en rechts een wand vormden.

De Egyptenaren zetten de achtervolging in;

alle paarden van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners

gingen achter de Israëlieten aan, de zee in.

Tegen de morgenwake richtte de Heer zijn blikken

vanuit de wolkkolom en de vuurzuil

op de legermacht van de Egyptenaren

en bracht ze in verwarring.

Hij liet de wielen van de wagens scheeflopen,

zodat ze slechts met moeite vooruit kwamen.

De Egyptenaren riepen uit:

“Laten we vluchten voor de Israëlieten,

want de Heer strijdt vóór hen, tégen ons.”

Toen sprak de Heer tot Mozes:

“Strek uw hand uit over de zee,

dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren

en hun wagens en wagenmenners.”

Mozes strekte zijn hand uit over de zee

en toen het licht begon te worden

vloeide de zee naar haar gewone plaats terug.

Derde Lezing

uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

gij weet toch dat de doop

waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus

ons heeft doen delen in zijn dóód?

Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven,

opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden

zoals Christus door de macht van zijn Vader

uit de doden is opgewekt.

Zijn wij één met Hem geworden door het beeld van zijn dood,

dan moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding,

in de overtuiging dat onze oude mens met Hem gekruisigd is;

daardoor is aan het bestaan in de zonde een einde gekomen,

zodat wij niet langer aan de zonde dienstbaar zijn.

Want wie gestorven is,

is rechtens vrij van de zonde.

Indien wij dan met Christus gestorven zijn,

geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven;

want wij weten dat Christus

eenmaal van de doden verrezen

niet meer sterft:

de dood heeft geen macht meer over Hem.

Door de dood, die Hij gestorven is,

heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde;

het leven dat Hij leeft heeft alleen met God van doen.

Zo moet ook gij uzelf beschouwen:

als dood voor de zonde

en levend voor God,

in Christus Jezus.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

Na de sabbat bij het aanbreken van de eerste dag der week

kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.

Plotseling ontstond er een hevige aardbeving

en een engel van de Heer daalde uit de hemel,

kwam naderbij,

rolde de steen weg en zette zich daarop neer.

Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw.

De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven

en het leven scheen uit hen geweken.

De engel sprak de vrouwen aan en zei:

“Gij behoeft niet bevreesd te zijn;

ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.

Hij is niet hier,

Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft;

komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft.

Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen:

Hij is verrezen van de doden,

en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien.

Dat had ik u te zeggen.”

Terstond gingen zij weg van het graf,

met vrees en grote vreugde,

en zij haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen.

En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei:

“Weest gegroet.”

Zij traden op Hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden Hem.

Toen sprak Jezus tot hen:

“Weest niet bevreesd.

Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen,

dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien.”

Woord van de Heer.  Wij danken God

Reacties zijn gesloten.